கருஞ்சீரகம், வெந்தயம், ஓமம் கலவையின் மருத்துவ பயன்கள் | நோய்யின்றி வாழ இந்த பொடி போதும்….கருஞ்சீரகம், வெந்தயம், ஓமம் கலவையின் மருத்துவ பயன்கள் | நோய்யின்றி வாழ இந்த பொடி போதும்…. | In This Health video I explain about karunjeeragam ( black cumin seed ), vendhayam ( Fenugreek seed ), omam (Ajwain seeds) health benefits in tamil, If we mix this karunjeeragam, vendhayam, omam we get lot of health benefits by using this powder. This powder prevent from all diseases.
How we prepare this powder means take 250g vendhayam seed, 100g omam seed, 50g karunjeeragam seed and dry roasting these three items and put into mix jar and grind it. Now the miracle powder is ready to use.
How to eat this karunjeeragam, vendhayam, omam mix powder?
Take one glass of hot water and put one spoon powder and mix it well. Drink it after night supper after that don’t eat any food for one night. If you take this remedy one or two months regularly you get amazing benefits from your body.
Removing toxins from body, controling diabetes, regulate blood pressure, to weight loss, improving eye power, clean the stomach, cure constipation, cure sex weakness, male and female sex problems, controlling cholesterol etc..

கருஞ்சீரகம் மருத்துவ பயன்கள் –

#karunjeeragam #vendhayam #omam

Thanks for watching…For More Health & Beauty Tips.
please subscribe our YouTube channel.
To Subscribe:-

Follow us on:

FaceBook- Alagi Health & beauty :-

YouTube Play List Links

Health Tips:

Beauty Tips:

Food Awareness:

Leave a Reply

Your email address will not be published.